CÔNG TY PHƯƠNG ANH WATER
Địa chỉ: 167 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, HCM
website: www.geyserhcm.vn | Email: phuonganhwater@geyserhcm.vn | Số điện thoại: 0989.573.777